Informatie kunstuitleen

KUNST voor thuis voor een betaalbare prijs

Onze kunstuitleenformule zorgt ervoor dat kunst betaalbaar blijft. U heeft keuze uit een zeer ruim (6.000 kunstwerken) en gevarieerde collectie van professioneel beeldend kunstenaars. De tarieven voor het huren van kunst zijn afhankelijk van de waarde van het gekozen werk. Vanaf €9,- per maand heeft u al een kunstwerk voor een onbepaalde tijd in huis. Van het bedrag dat u per maand betaalt, spaart u 40%. Met dit spaartegoed kunt u kunstwerken uit onze collectie en designproducten uit onze winkel aankopen.

Wij zijn van dinsdag t/m zaterdag van 11 tot 17 uur geopend. Onze medewerkers kunnen u uitgebreid informeren en advies geven. U bent van harte welkom, de koffie staat klaar.

Tarieven
Abonnement Aantal Waarde
€ 9,00 1 werk € 300,00
€ 12,00 1 werk € 500,00
€ 16,00 1 werk € 1.000,00
€ 20,00 1 werk € 1.500,00
€ 25,00 1 werk € 2.250,00
€ 30,00 1 werk € 3.000,00
€ 35,00 1 werk € 3.750,00
€ 45,00 1 werk € 4.500,00
€ 55,00 1 werk € 5.500,00
€ 65,00 1 werk € 6.500,00
 
Kortingsabonnement Aantal Waarde
€ 5,00 1 werk € 300,00

Het kortingsabonnement geldt voor kinderen t/m 15 jaar en houders van de CJP-Pas.

Ook met PUUR-card en de Haarlempas ontvangt u speciale kortingen.

Prijzen per maand/tariefswijzigingen voorbehouden.

Kunst thuisbezorgd
Elk kunstwerk kan (ongeacht het formaat) voor een vaste ritprijs op afspraak bij u thuisbezorgd worden.
 
Binnen Haarlem bezorgen wij voor €25,-. Buiten Haarlem tot een afstand van 25KM bezorgen wij uw kunstwerk voor €35,- 
Voor een tarief verder dan 25KM vanaf Haarlem kunt u contact opnemen met Kunst centrum Haarlem en zal er een offerte worden opgemaakt: info@kunstcentrum-haarlem.nl of 0235327895.
Advies op maat
Adviseren op het gebied van beeldende kunst is onze specialiteit. Dat doen wij al ruim 45 jaar. Wilt u oriënterend en informatief advies dan kunt u vrijblijvend een afspraak met ons maken via info@kunstcentrum-haarlem.nl
Voorwaarden
Deelname aan de kunstuitleen voor particulieren

Van toepassing op de overeenkomst tussen ondergetekende, hierna te noemen ‘deelnemer' of ‘huurder' en de Stichting Kunstcentrum Haarlem, hierna te noemen ‘de Stichting', welke overeenkomst deelnemer het recht geeft van de Stichting tegen betaling van een nader vast te stellen bedrag kunstwerken voor een nader te bepalen periode te huren.

Opzegging van de overeenkomst kan na het inleveren van het gehuurde kunstwerk bij Kunst centrum Haarlem per 1e van de eerstvolgende maand.

De overeengekomen huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient te worden voldaan door middel van een door de deelnemer bij de aanvang van de huurovereenkomst aan de Stichting te verstrekken bankmachtiging. Bij aanvang van de onderhavige overeenkomst dient de huur voor drie maanden evenals een bedrag als inschrijfgeld vooruit te worden betaald. Indien een huurder achterstand heeft in de betaling van de verschuldigde huur kan hij bij het terugbrengen van de door hem gehuurde werken eerst dan weer nieuwe werken huren, nadat hij de achterstand in de betaling heeft aangezuiverd. Indien deelnemer geen gebruik maakt van de mogelijkheid te huren, dan is hij - tot opzegging - toch de maandelijkse bijdrage verschuldigd.

Aan de huurperiode van het gehuurde werk is geen maximum verbonden. De Stichting behoudt zich het recht voor een werk binnen de huurperiode terug te vragen, indien de kunstenaar de Stichting hierom verzoekt. In dit geval vervalt het recht van koop als bedoeld in deze voorwaarden en dient de deelnemer het werk binnen 1 maand terug te bezorgen. Bij opzegging van de onderhavige overeenkomst is huurder verplicht het gehuurde uiterlijk op de datum, waarop de overeenkomst eindigt, aan de Stichting terug te geven.

Indien een huurder - na daartoe door de Stichting bij aangetekend schrijven te zijn gemaand - in gebreke blijft het gehuurde terug te bezorgen bij de Stichting binnen de in bedoeld aangetekend schrijven genoemde termijn, dan heeft de Stichting het recht van huurder de koopsom van het gehuurde werk te vorderen. De huurder is aansprakelijk voor schade welke aan het gehuurde is ontstaan tijdens de huurperiode. De gehuurde werken zijn door de Stichting tegen brand- en inbraakschade verzekerd. De huurder dient zelf het transport van het gehuurde van en naar de Stichting te verzorgen en hij verplicht zich bij het vervoer de nodige zorgvuldigheid te betrachten. De gehuurde werken mogen niet in directe nabijheid van een warmtebron of een vochtige plaats bewaard worden en dienen te worden beschermd tegen direct zonlicht. De huurder is verplicht bij beschadiging, vermissing of tenietgaan van het gehuurde per omgaande de Stichting hiervan op de hoogte te stellen. Adreswijziging van de deelnemer dient ook vanaf de ingangsdatum aan de Stichting te worden doorgegeven.

De Stichting reserveert, na ontvangst, voor de deelnemer een nader vast te stellen gedeelte van het huurbedrag als spaartegoed. Spaartegoeden kunnen uitsluitend worden besteed voor aankoop van werken uit de collectie van de Stichting en als aan alle lopende verplichtingen is voldaan. Indien na beëindiging van deze overeenkomst een bepaald spaartegoed voor deelnemer bij de Stichting blijft openstaan, dan is de deelnemer verplicht het betreffende bedrag binnen 3 jaar te besteden. Na verloop van de termijn van 3 jaar vervalt het spaartegoed automatisch aan de Stichting.

Alle werken waarover de Stichting beschikt, kunnen in beginsel door de deelnemer worden gekocht. Daar de Stichting slechts een bemiddelende functie vervult, geschiedt verkoop onder voorbehoud van toestemming van de kunstenaar, die het betreffende kunstwerk heeft vervaardigd. De prijs van het kunstwerk welke op de achterkant van het werk is aangebracht, is inclusief de BTW en is in het algemeen inclusief de bij het werk behorende lijst, indien deze aanwezig is.

Alle kosten die voor de Stichting ontstaan tengevolge van het niet nakomen van dit reglement door deelnemer, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.

In geval van wanbetaling of overtreding van een van de bepalingen van dit reglement, heeft de Stichting echter het recht onmiddellijk de overeenkomst met de deelnemer te beëindigen.
Online inschrijven

Persoonlijke gegevens

Contact gegevens

* Verplichte velden