fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Stichting Kunstcentrum Haarlem. Kunstuitleen en webwinkel op de Gedempte Oude Gracht in Haarlem.

Lees hieronder over de voorwaarden voor particulieren, bedrijven en tot slot - helemaal naar beneden scrollen - onze webwinkel.

Algemene voorwaarden deelname aan de kunstuitleen voor particulieren (update april 2018)

Van toepassing op de overeenkomst tussen ondergetekende, hierna te noemen ‘deelnemer’ of ‘huurder’ en de Stichting Kunstcentrum Haarlem, hierna te noemen ‘de Stichting’, welke overeenkomst deelnemer het recht geeft van de Stichting tegen betaling van een nader vast te stellen bedrag kunstwerken voor een nader te bepalen periode te huren.

Opzegging van de overeenkomst kan na het inleveren van het gehuurde kunstwerk bij Kunst centrum Haarlem per 1e van de eerstvolgende maand. De overeenkomst beëindigt ook, per 1e van de maand, als er geen actief abonnement meer is.

De overeengekomen huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient te worden voldaan door middel van een door de deelnemer bij de aanvang van de huurovereenkomst aan de Stichting te verstrekken bankmachtiging. Bij aanvang van de onderhavige overeenkomst dient de huur voor drie maanden evenals een bedrag als inschrijfgeld vooruit te worden betaald. Indien een huurder achterstand heeft in de betaling van de verschuldigde huur kan hij bij het terugbrengen van de door hem gehuurde werken eerst dan weer nieuwe werken huren, nadat hij de achterstand in de betaling heeft aangezuiverd. Indien deelnemer geen gebruik maakt van de mogelijkheid te huren, dan is hij – tot opzegging – toch de maandelijkse bijdrage verschuldigd.

Aan de huurperiode van het gehuurde werk is een maximum van 1 jaar verbonden. Als dit jaar is verstreken en het werk is gereserveerd door een andere deelnemer wordt de huurder verzocht het werk binnen 1 maand terug te brengen. Is het gehuurde werk niet door een andere deelnemer gereserveerd dan kan de huurperiode verlengt worden met nog 1 jaar.

De Stichting behoudt zich het recht voor een werk binnen de huurperiode terug te vragen, indien de kunstenaar de Stichting hierom verzoekt. In dit geval vervalt het recht van koop als bedoeld in deze voorwaarden en dient de deelnemer het werk binnen 1 maand terug te bezorgen. Bij opzegging van de onderhavige overeenkomst is huurder verplicht het gehuurde uiterlijk op de datum, waarop de overeenkomst eindigt, aan de Stichting terug te geven.

Indien een huurder – na daartoe door de Stichting bij aangetekend schrijven te zijn gemaand – in gebreke blijft het gehuurde terug te bezorgen bij de Stichting binnen de in bedoeld aangetekend schrijven genoemde termijn, dan heeft de Stichting het recht van huurder de koopsom van het gehuurde werk te vorderen. De huurder is aansprakelijk voor schade welke aan het gehuurde is ontstaan tijdens de huurperiode. De gehuurde werken zijn door de Stichting tegen brand- en inbraakschade verzekerd. De huurder dient zelf het transport van het gehuurde van en naar de Stichting te verzorgen en hij verplicht zich bij het vervoer de nodige zorgvuldigheid te betrachten. De gehuurde werken mogen niet in directe nabijheid van een warmtebron of een vochtige plaats bewaard worden en dienen te worden beschermd tegen direct zonlicht. De huurder is verplicht bij beschadiging, vermissing of tenietgaan van het gehuurde per omgaande de Stichting hiervan op de hoogte te stellen. Adreswijziging van de deelnemer dient ook vanaf de ingangsdatum aan de Stichting te worden doorgegeven.

De Stichting reserveert na ontvangst van het abonnementsgeld, het spaardeel van het abonnementsgeld als spaartegoed op naam van de deelnemer. Spaartegoeden kunnen uitsluitend worden besteed voor aankoop van kunst, designartikelen en/of boeken uit de collectie van de Stichting én als aan alle verplichtingen is voldaan. Indien na beëindiging van deze overeenkomst een bepaald spaartegoed voor deelnemer bij de Stichting blijft openstaan, dan is de deelnemer verplicht het betreffende bedrag binnen 3 jaar te besteden. Na verloop van de termijn van 3 jaar vervalt het spaartegoed automatisch aan de Stichting.

Alle werken waarover de Stichting beschikt, kunnen in beginsel door de deelnemer worden gekocht. Indien de Stichting slechts een bemiddelende functie vervult, geschiedt verkoop onder voorbehoud van toestemming van de kunstenaar, die het betreffende kunstwerk heeft vervaardigd. De prijs van het kunstwerk welke op de achterkant van het werk is aangebracht, is inclusief de BTW en is in het algemeen inclusief de bij het werk behorende lijst, indien deze aanwezig is.

Alle kosten die voor de Stichting ontstaan ten gevolge van het niet nakomen van dit reglement door deelnemer, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.

In geval van wanbetaling of overtreding van een van de bepalingen van dit reglement, heeft de Stichting echter het recht onmiddellijk de overeenkomst met de deelnemer te beëindigen.

Algemene voorwaarden deelname aan de kunstuitleen voor bedrijven en instellingen

Van toepassing op de overeenkomst tussen ondergetekende, hierna te noemen ‘de Deelnemer’ en de stichting Kunstcentrum Haarlem, hierna te noemen ‘de Stichting’, welke overeenkomst de Deelnemer het recht geeft van de Stichting tegen betaling van een nader vast te stellen bedrag, hierna te noemen ‘de Bijdrage’, kunstwerken voor een nader vast te stellen periode te huren.

De overeengekomen Bijdrage is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient te worden voldaan na ontvangst van een factuur van de Stichting. Bij aanvang van de onderhavige overeenkomst dient de bijdrage tot het einde van de lopende contractperiode vooruit te worden betaald. Indien de Deelnemer achterstand heeft in de betaling van de verschuldigde bijdrage kan hij bij het terugbrengen van de door hem gehuurde werken pas dan weer nieuwe werken huren. Nadat hij de achterstand in de betaling heeft aangezuiverd. Indien de Deelnemer geen gebruik maakt van de mogelijkheid te huren, dan is hij – ook na opzegging – toch de bijdrage over de lopende contractperiode verschuldigd.

De minimale contractperiode is vastgesteld op 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. Opzegging van de overeenkomst is na afloop van de minimale contractperiode op ieder moment mogelijk en dient minstens drie maanden van tevoren schriftelijk te geschieden bij de Stichting. De Stichting behoudt zich het recht voor een werk binnen de contractperiode terug te vragen, indien de kunstenaar de Stichting hierom verzoekt. Bij opzegging van de onderhavige overeenkomst is de Deelnemer verplicht het gehuurde uiterlijk op de datum, waarop de overeenkomst eindigt, aan de Stichting te retourneren.

Indien de Deelnemer – na daartoe door de Stichting bij aangetekend schrijven te zijn gemaand – in gebreke blijft het gehuurde terug te bezorgen bij de Stichting binnen de in bedoeld aangetekend schrijven genoemde termijn, dan heeft de Stichting het recht bij de Deelnemer de koopsom van het gehuurde werk te vorderen. De Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade welke aan het gehuurde is ontstaan tijdens de contractperiode. De gehuurde werken zijn door de Stichting tegen brand- en inbraakschade verzekerd. De Deelnemer dient in geval van diefstal van het kunstwerk aangifte te doen bij de politie. In geval van schade dient het kunstwerk per ommegaande aan het Kunstcentrum geretourneerd te worden ten behoeve van restauratie – voor zover dit mogelijk is – waarbij de Deelnemer voor deze herstelkosten te allen tijde onverminderd aansprakelijk is. De Deelnemer verplicht zich bij eventueel vervoer de nodige zorgvuldigheid te betrachten. De gehuurde werken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of een vochtige plaats bewaard worden en dienen te worden beschermd tegen direct zonlicht. De Deelnemer is verplicht bij beschadiging vermissing of tenietgaan van het gehuurde onmiddellijk de Stichting hiervan op de hoogte te stellen. Adreswijziging van de Deelnemer dient ook per ommegaande aan de Stichting te worden doorgegeven.

De Stichting reserveert, na ontvangst, voor de Deelnemer een nader vast te stellen gedeelte van het huurbedrag als collectietegoed. Collectietegoeden kunnen uitsluitend worden besteed voor aankoop van kunstwerken uit de collectie van de Stichting en als aan alle lopende verplichtingen is voldaan. Indien na beëindiging van deze overeenkomst een bepaald collectietegoed voor de Deelnemer bij de Stichting blijft openstaan, dan is de Deelnemer verplicht het betreffende bedrag binnen drie jaar te besteden. Na verloop van de termijn van drie jaar vervalt het collectietegoed automatisch aan de Stichting.

Alle werken waarover de Stichting beschikt, kunnen in beginsel door de deelnemer worden gekocht. Daar de Stichting slechts een bemiddelende functie vervult, geschiedt verkoop onder voorbehoud van toestemming van de kunstenaar, die het betreffende kunstwerk heeft vervaardigd. De prijs van het kunstwerk welke op de achterkant van het werk is aangebracht, is inclusief de BTW en is in het algemeen inclusief de bij het werk behorende lijst, indien deze aanwezig is.

Alle kosten die voor de Stichting ontstaan ten gevolge van het niet nakomen van dit reglement door deelnemer, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer. In geval van wanbetaling of overtreding van een van de bepalingen van dit reglement, heeft de Stichting echter het recht onmiddellijk de overeenkomst met de deelnemer te beëindigen.

Algemene voorwaarden webshop

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zake gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, , waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Stichting Kunstcentrum Haarlem
Gedempte Oude Gracht 117-121
2011 GP Haarlem

Tel. 023-532 78 95 (open: di t/m za 11-17 uur)
e-mail: webwinkel@kunstcentrum-haarlem.nl

KvK-nummer: 41222114
Btw-identificatienummer: 0010.35.034.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten: De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product mits de gehele bestelling wordt geretourneerd, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

Artikel 11 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.